Am y Mapiau Degwm

Helpwch ni i drawsgrifio, geogyfeirio a chlipio’r mapiau degwm ar-lein. Dechreuwch drwy ddarllen ein canllawiau gwirfoddoli ar gyfer cyfarwyddiadau ar sut i gyfrannu ar-lein. Bydd hyn yn ein galluogi i greu map degwm unedig o Gymru y gellir eu troshaenu yn gywir ar fapiau eraill, megis mapiau AO hanesyddol a mapiau lloeren. Bydd hyn yn chwyldroi’r ffordd y gall pobl ar draws y byd gael mynediad at fapiau degwm Cymru a’u ymchwilio.

celfblog2

Ffeithiau am fapiau degwm:

  • Cynhyrchwyd y Mapiau Degwm rhwng 1838 a 1850 yn dilyn Deddf Cymudo’r Degwm yn 1836 fel rhan o’r broses i sicrhau fod pawb yn gwneud taliad degwm ariannol yn hytrach na chynnyrch.
  • Rhain yw’r mapiau mwyaf manwl sydd ar gael o’u cyfnod
  • Mae yna dros fil o fapiau degwm
  • Mae yna fap degwm ar gyfer dros 95% o dir Cymru
  • Mae’r mapiau yn amrwyio mewn manylder ac mae llawer ohonynt heb enwau lleoedd arnynt.
  • Mae ganddynt i gyd restrau pennu yn dynodi faint o ddegwm oedd yn ddyledus gan y trigolion a effeithiwyd.
  • Paratowyd tri chopi o’r mapiau a’r rhestrau penni. Daliwyd y prif gopi gan gomisiynnwyr y degwm ac mae’r copi yna nawr yng ngofal yr Archifau Cenedlaethol. Cadwyd un copi yn yr eglwys leol, ac mae llawer o’r rheiny wedi cyrraedd archifdai lleol erbyn hyn. Roedd copi hefyd gan gofrestrfa’r esgobaethau a dyma’r copi sydd nawr yng ngofal y Llyfrgell Genedlaethol. Dyma’r copi sy’n cael ei ddefnyddio ar gyfer y prosiect yma, ble mae hynny’ bosibl.

 

neath-b