Hawlfraint a Phreifatrwydd

Hawlfraint

Trwy gymryd rhan yn y prosiect Cynefin, rydych yn cytuno i ryddhau y data rydych yn ei gyfrannu dan drwydded Creative Commons Zero.

Mae hyn yn golygu eich bod yn hepgor pob hawlfraint a hawliau perthynol sydd gennych dros y data rydych wedi ei gyfrannu. Bydd hyn yn hwyluso mynediad iddo ac ailddefnydd ohono yn y dyfodol.

Gwnewch yn siwr bod gennych yr hawl i gyfrannu’r data i brosiect Cynefin, os gwelwch yn dda. Eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau nad yw eich data yn tramgwyddo hawliau unrhyw un arall.

Hawlfraint Mapiau a Delweddau

Mae’r mapiau a ddefnyddiwyd gan y prosiect yma yn dod o wahanol ffynonellau. Os hoffech wneud cais i ddefnyddio map neu ddelwedd o’r wefan cysylltwch â Gwasanaeth Ymholiadau’r Llyfrgell

Hysbysiad Preifatrwydd


Mae prosiect Cynefin yn casglu data amdanoch chi er mwyn cynnal y prosiect a’r wefan. Mae’r hysbysiad hwn yn disgrifio’r data rydym yn ei gasglu, sut y caiff ei ddefnyddio a ble mae’n cael ei gadw. Mae hefyd yn disgrifio sut y caiff defnydd o’r wefan ei fonitro.
Rydym yn parchu preifatrwydd unigolion sy’n cymryd rhan yn y prosiect Cynefin ac yn gweithredu yn unol â Deddf Gwarchod Data y Deyrnas Gyfunol 1998.

Data rydym yn ei gasglu a sut y caiff ei ddefnyddio


Wrth gofrestru fel defnyddiwr prosiect Cynefin, bydd gofyn i chi greu enw defnyddiwr a darparu cyfeiriad e-bost. Byddwch yn defnyddio rhain, ynghyd â chyfrinair, i gael mynediad i’ch cyfrif.
Ni fydd defnyddwyr eraill yn gallu gweld neu gael mynediad at eich cyfeiriad e-bost, ond bydd eich enw defnyddiwr yn cael ei ddangos ar y we mewn cysylltiad â’ch cyfraniadau i’r prosiect.
Mae’r data a gesglir o’ch gwaith hefyd yn cael ei ddefnyddio i gasglu ystadegau ac annog defnyddwyr eraill. Eich cyfrifoldeb chi yw defnyddio ffugenw os ydych yn dymuno aros yn anhysbys.

Rhannu â thrydydd partïon


Bydd eich enw defnyddiwr yn cael ei ddangos ar y we mewn cysylltiad â’ch cyfraniadau i’r prosiect.
Ni fyddwn yn rhyddhau eich cyfeiriad e-bost i drydydd parti oni bai ei bod yn angenrheidiol er mwyn parhau i roi mynediad i wefan prosiect Cynefin. Byddwn ond yn gwneud hyn dan amodau cytundeb a fydd yn gwarchod eich preifatrwydd.

Storio eich data


Mae eich data yn cael ei storio gan Klokan Technologies, sef y cwmni sy’n gyfrifol am ddarparu gwefan y prosiect.
Gallwch hefyd gofrestru ar y wefan os hoffech chi derbyn negeseuon e-bost am newyddion diweddaraf Cynefin gan gynnwys digwyddiadau yn eich ardal chi.

Monitro defnydd o’r Wefan


Mae prosiect Cynefin yn defnyddio Google Analytics i gasglu ystadegau ac i fonitro defnydd cyffredinol o’r wefan er mwyn gwneud gwelliannau i’n gwasanaethau. Mae’r wefan yn storio gwybodaeth sy’n adnabod unigolion a’u cyfraniad i’r wefan, a bydd hwn yn cael ei ddefnyddio ar gyfer ystadegau a monitro ansawdd.

Cwcis


Mae prosiect Cynefin yn defnyddio ‘cwcis’, sef darnau bychain o ddata a osodir ar gyfrifiaduron defnyddwyr i bwrpas hwylustod a logio i mewn.

Gwybodaeth bellach a cheisiadau


Y Rheolwr Data (yn ôl diffiniad Deddf Gwarchod Data y Deyrnas Gyfunol 1998) yw Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Os hoffech chi wybod mwy neu wneud cais i ddileu neu dderbyn copi o’r wybodaeth rydym yn ei ddal amdanoch chi, cysylltwch â Gwasanaeth Ymholiadau’r Llyfrgell os gwelwch yn dda.