Gwirfoddoli Ar-lein

Cliciwch yma i fynd yn syth i weld y mapiau degwm

Helpwch ni i fapio hanes Cymru – gwirfodolwch gyda ni heddiw.

Am gyfarwyddiadau pellach ar sut i wirfoddoli ar-lein, cymrwch olwg ar ein canllawiau gwirfoddoli.

Dewch ynghyd i un o’n gweithdai am fwy o wybodaeth am sut i wirfoddoli gyda phrosiect Cynefin, neu ewch ati yn syth o adref. Ewch i’n tudalen digwyddiadau am restr gyflawn o ddyddiadau a lleoliadau ar gyfer ein gweithdai ar draws Cymru.

Tasg 1: Trawsgrifio

Mae trawsgrifio yn syml yn golygu teipio allan y wybodaeth yr ydych yn gweld ar y mapiau a’r rhestrau degwm. Wrth drawsgrifio’r mapiau a’r rhestrau degwm, rydych yn digido’r holl wybodaeth bwysig. Bydd hyn yn ein galluogi i adeiladu gwefan lle gall y wybodaeth bwysig yma cael ei chwilio yn hawdd ac mewn ffordd arloesol. Golyga hyn nid yn unig y gallwn arddangos y mapiau degwm ar-lein, ond gallwn hefyd fynd un cam ymhellach a chwildroi’r ffordd y mae pobl yn gallu echdynnu a dod o hyd i wybodaeth berthnasol ar fapiau degwm.

CasnewyddFrostScreenshot2

Gellir gwneud dwy dasg trawsgrifio:

  • Trawsgrifio rhifau caeau ar y mapiau degwm
  • Trawsgrifio’r wybodaeth ar y rhestrau degwm, fel rhifau caeau, enwau perchnogion y tir a’r tirfeddianwyr, enwau’r caeau, defnydd y tir a’r degwm dyledus.

 

Tasg 2: Geogyfeirio

Mae’r o dasg o geogyfeirio yn cynnwys gosod marciau yn union yr un lle ar fap degwm a map modern Arolwg Ordnans.

NewportGeoref1

Gan fod y mapiau degwm wedi cael eu llunio â llaw, nid ydynt bob amser yn ddaearyddol gywir. Bydd gosod nifer o farcwyr yn yr un lleoedd ar y mapiau degwm a map OS yn ein galluogi i ystumio’r mapiau degwm ychydig er mwyn eu gwneud mor ddaearyddol gywir ag y bo modd. Ar ôl geogyfeirio’r mapiau degwm, byddwn yn gallu eu gosod fel haen ar fapiau eraill, megis mapiau Arolwg Ordnans hanesyddol a mapiau lloeren er mwyn cymharu’r wybodaeth ar fapiau degwm gyda mapiau eraill.

celfblog2    GeorefDemoLlansanffraid

 

Tasg 3: Clipio

Pwrpas clipio mapiau degwm yw diffinio ffin pob plwyf neu drefgordd.

Neathclip

Ar ôl clipio’r mapiau, gallwn yna gysylltu pob plwyf a trefgordd gyda’i gilydd fel jig-so er mwyn creu map degwm unedig o Gymru.

jigso1

  ……………………………………………………………………………………………………………………..

 

Cydnabyddiaeth

Mae’r prosiect wedi ei gofrestri gyda WCVA ar gyfer gwirfoddolwyr o 12 oed i fynny.

Mae modd gwneud cais am dystysgrifau i gydnabod eich cyfraniad i brosiect Cynefin fel a ganlyn:

  • Os ydych rhwng 14 a 25, gallwch wneud cais am gydnabyddiaeth fel un o Wirfoddolwyr y Milenwim
  • Os ydych dros 18 oed, unwaith byddwch wedi cwblhau dros 50 o oriau gwirfoddoli gallwch wneud cais am gydnabyddiaeth fel rhan o raglen gwirfoddoli Llyfrgell Genedlaethol Cymru trwy lenwi ei ffurflen gwirfoddoli
  • Os ydych rhwng 12 ac 14 oed gallwch wneud cais am dystysgrif yn cydnabod eich cyfraniad i wefan Cynefin trwy ebost i cynefin@llgc.org.uk.

Croeso i chi gysylltu â ni os nad ydych yn sicr pa un o’r uchod sy’n berthnasol i chi.

  ……………………………………………………………………………………………………………………..

Hawliau a Phreifatrwydd

Darllennwch yma am hawlfraint a phreifatrwydd cyfrannwyr i’r wefan hon