Hir Oes i’n Cynefin

Diolch i bawb am eich holl waith ardderchog ar brosiect Cynefin. Mae nawr yn bosib gweld yr holl gyfraniadau ar wefan newydd LLGC sef lleoedd.llyfrgell.cymru

Mae’r map isod yn dangos sut mae’r mapiau degwm wedi cael eu torri a’u lleoli, (a’u hystumio) gan ein gwirfoddolwyr.

Cymru20170628

Mae modd gweld y fersiwn cyflawn o’r map uchod, yn cynnwys y sganiau manylder uchel, ar y wefan newydd.

Er hynny, nid dyma ddiwedd Cynefin. Byddwn yn cadw’r wefan yn fyw am ychydig yn fwy o fisoedd. Os ydych felly’n gweld rhai gwallau ar wefan lleoedd.llyfrgell.cymru gallwch fynd i cynefin.cymru a gwneud cywiriadau. Bydd y cywiriadau yma’n cael eu llwytho ar wefan lleoedd.llyfrgell.cymru ym mis Medi. Mae’n bosib gwneud cywiriadau i’r geogyfeirio, ond fydd e ddim yn hawdd, mae’n fater o ddarganfod pwyntiau unigol mewn ardaloedd sydd heb lawer o wybodaeth ddaearyddol. Bydd hefyd yn bosib gwneud cywiriadau yn y testun sydd wedi ei trawsgrifio, ond eto, fydd hynny ddim yn hawdd. Edrychwch ar y fforwm am unrhyw broblemau sydd wedi cael eu darganfod. Byddwn yn croesawi unrhyw gywiriadau.

Mae yna wefannau cyfrannu torfol eraill ar gael ar hyn o bryd, cymrwch olwg ar ddeunydd gwahanol iawn: dogfennau o achosion llys y Siartwyr yn yr 1840au, ar siartwyr.cynefin.cymru

Prosiect arall sy’n tynnu at ei therfyn ydy Llyfr Cenedlaethol y Cofio ble mae gwirfoddolwyr yn trawsgrifio enwau milwyr o dras Cymreig, neu oedd yn perthyn i gatrawd Cymreig, a gollodd eu bywydau yn y Rhyfel Mawr. Mae’r prosiect yma hefyd yn awyddus i gael cymorth i gwblhau eu gwaith.

Bydd gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru blatfform cyfrannu torfol newydd gyda phrosiectau newydd yn dechrau ym mis Medi. Cysylltwch a gwirfoddoli@llgc.org.uk am fwy o wybodaeth am hyn.

Category: Uncategorized @cy

Wythnos olaf Geogyfeirio!

Postiwyd ar gan 0 comment

Dyma’r ddelwedd ddiweddaraf o gynnyrch gwirfoddolwyr geogyfeirio a chlipio Cynefin 26/5/2017.
Ychydig iawn o amser sydd ar ôl, yn wythnos cyntaf Mehefin bydd Klokantech yn cymryd y data a chynhyrchu’r map llawn unedig o Gyrmu. Os hoffech wneud gwelliannau gwnewch nhw nawr!

Cymru20170512

(Tip, i weld y manylder llawn efallai bod angen clicio gyda botwm dde eich llygoden a dewis “Gweld Delwedd” neu “View Image”)
Mae rhai cyfarwyddiadau ar gael ar y dudalen yma.

Category: Uncategorized @cy

Cyfle Olaf i Geogyfeirio

Postiwyd ar gan 0 comment

Dyma’r ddelwedd ddiweddaraf o gynnyrch gwirfoddolwyr geogyfeirio a chlipio Cynefin.
Ychydig iawn o amser sydd ar ôl, yn wythnos cyntaf Mehefin bydd Klokantech yn cymryd y data a chynhyrchu’r map llawn unedig o Gyrmu. Os hoffech wneud gwelliannau gwnewch nhw nawr!

Cymru20170512

(Tip, i weld y manylder llawn efallai bod angen clicio gyda botwm dde eich llygoden a dewis “Gweld Delwedd” neu “View Image”)
Mae rhai cyfarwyddiadau ar gael ar y dudalen yma.

Category: Uncategorized @cy

Cynefin i Barhau tan Mehefin

I’r rheiny sydd wedi sylwi bod gwaith Cynefin bron a gorffen nawr, mae yna gwestiwn amlwg, faint o amser sydd ar ôl?
Yr ateb yw ein bod yn bwriadu gweithio tan mis Mehefin ar y prosiect yma. Mae 800 tudalen ar ol i’w trawsgrifio, sy’n swnio’n llawer, ond ni ddylai fod yn broblem i dîm sydd eisoes wedi trawsgrifio 27,600 o dudalennau. Yr her arall ydy gwirio’r tudalennau. Dyna sy’n cael ei ddynodi gan y graffiau gwyrdd ar y map isod.

Bronagorffen

Pwy oedd y cyntaf i orffen? Wel Ynys Môn, roedd yna dîm ardderchog yn yr archifdy yno fu’n gweithio ar eu tudalennau a’u mapiau nhw yn gyson. Ar ôl iddyn nhw orffen trawsgrifio cafodd y gwirfoddolwyr yno eu cofrestri ar gyfer adolygu, ac mae’r gwaith yna hefyd wedi ei gwblhau. Yn agos y tu ôl iddynt oedd tîm arall o wirfoddolwyr yn gweithio yn archifdy Fflint, sydd hefyd wedi hen orffen trawsgrifio eu sir, ond a pheth adolygu ar ôl. Mae croeso mawr i wirfoddolwyr gyfrannu mewn siroedd eraill, wrth gwrs, rydyn ni’n ddiolchgar iawn am hynny.

GorffenMon

Y brif her i Cynefin nawr ydy adolygu tudalennau gweddill Cymru. Mae croeso i bobl sydd eisoes wedi gwirfoddoli i brosiect Cynefin i gofrestri fel adolygwyr, os hoffech chi ymuno cysylltwch a cynefin@llgc.org.uk

Pan fydd y gwaith wedi ei gwblhau bydd modd gweld a chwilio drwy’r cyfan ar wefan newydd Lleoedd Cymru sy’n cael ei ddatblygu ar hyn o bryd yn y Llyfrgell Genedlaethol. Bydd yr holl enwau caeau hefyd yn cael eu trosglwyddo i wefan newydd Enwau Lleoedd Cymru sy’n cael ei redeg gan y Comisiwn Henebion. Bydd lle gan ddefnyddwyr yr holl wefannau yma yn y dyfodol i ddiolch i wirfoddolwyr Cynefin am eu gwaith rhagorol.

Category: Uncategorized @cy

Map Diweddaraf Cymru 10/4/2017

Bydd y ddelwedd o allbwn Cynefin wedi ei seilio ar gyfraniad gwirfoddolwyr nawr yn cael ei gynhyrchu’n rheolaidd.
Dyma’r fersiwn ddiweddaraf.

Cymru10Ebrill

Mae eisoes yn fap gwych, ond mae’n gwirfoddolwyr yn parhau i’w wella. Defnyddiwch y fersiwn yma i weld ble gwllir gwneud gwelliannau.
(Tip, i weld y manylder llawn efallai bod angen clicio gyda botwm dde eich llygoden a dewis “Gweld Delwedd” neu “View Image”)
Mae rhai cyfarwyddiadau ar gael ar y dudalen yma.

Category: Uncategorized @cy

Map Diweddaraf Cymru 23/3/2017

Bydd y ddelwedd o allbwn Cynefin wedi ei seilio ar gyfraniad gwirfoddolwyr nawr yn cael ei gynhyrchu’n rheolaidd.
Dyma’r fersiwn ddiweddaraf.

Cymru23Mawrth2017

Mae eisoes yn fap gwych, ond mae’n gwirfoddolwyr yn parhau i’w wella. Defnyddiwch y fersiwn yma i weld ble gwllir gwneud gwelliannau.
(Tip, i weld y manylder llawn efallai bod angen clicio gyda botwm dde eich llygoden a dewis “Gweld Delwedd” neu “View Image”)
Mae rhai cyfarwyddiadau ar gael ar y dudalen yma.

Category: Uncategorized @cy

Oes Modd Perffeithio’r Map Yma o Gymru?

Mae’r ddelwedd yma’n ganlyniad i filoedd o oriau o geogyfeirio a chlipio gan wirfoddolwyr Cynefin.

Cymru20170306

Dyma’r allbwn diweddaraf, ac mae pob nam y gwyddom amdano wedi ei ddatrys, dim ond dau neu dri o fapiau sydd ar ôl i’w llwytho.
Mae rhai bylchau yn y map, gallwch eu gweld trwy chwyddo’r map. Er enghraifft dyma rai bylchau yn sir Frycheiniog.

Brycheiniog20170307

Ydyn nhw yno oherwydd goegyfeirio neu glipio anghyflawn? Oes modd iddyn nhw ffitio’n well? Neu ydy’r bylchau yn adlewyrchu tir ble nad oedd y degwm yn cael ei godi?
Mae yna ffwythiannau uwch ar Cynefin sy’n gallu ein cynorthwyo i ddatrys hyn, felly os oes gennych ddiddordeb mewn geogyfeirio o ddifri, dyma gyfle gwych.

Efallai y bydd y canllawiau yma’n ddefnyddiol, ond cofiwch mai canllawiau uwch ydyn nhw, ar gyfer pobl sydd eisoes yn gwybod sut i geogyfeirio a chlipio ar Cynefin.

Category: Uncategorized @cy

Transcription Tuesday 2017: Ymunwch â thîm Cynefin!

Postiwyd ar gan 0 comment

Mae’r cylchgrawn Who Do You Think You Are? yn cynnal ei digwyddiad Transcription Tuesday cyntaf erioed ar ddydd Mawrth 17 Ionawr 2017.

Byddant yn gofyn i haneswyr teulu i neilltuo amser i gyfrannu at un o nifer o brosiectau trawsgrifio ar-lein, hyd yn oed os mai dim ond am hanner awr.

Mae aelodau staff  cylchgrawn WDYTYA? wedi dewis menter i gefnogi ac mi fyddant yn arwain ‘tîm’ ei hun o trawsgrifwyr, a fydd yn gweithio o adref. Mae Cynefin wedi bod yn ddigon lwcus i gael ei ddewis fel un o’r mentrau i gefnogi gan Andy Williams, Swyddog Gwerthiant cylchgrawn WDYTYA?. Mae Andy yn egluro ei reswm dros ddewis Cynefin; “Raised in Barry with parents from the Rhondda, Welsh family history is a project particularly close to my heart. As a born-and-bred Welshman, I chose this project for Transcription Tuesday to help researchers finding their Welsh lineage and aid in building such a vast database.” Gallwch ddod o hyd i blog a thiwtorial cyflym Cynefin gan Andy yma:

Blog am Cynefin a thiwtorial ar gyfer #TranscriptionTuesday

Cofrestrwch yma i ymuno â thîm Cynefin ar gyfer y digwyddiad #TranscriptionTuesday cyntaf erioed ar 17 Ionawr 2017.

I ddechrau arni, lawrlwythwch ein canllawiau gwirfoddoli am wybodaeth ar sut i agor cyfrif ar wefan Cynefin a dechrau trawsgrifio.

Casnewydd_transcription

Category: Uncategorized @cy

Ynys Môn ar fin cael ei gwblhau

Mae dros pum mis i fynd gyda Cynefin, ac mae’n edrych fel mai Ynys Môn fydd y sir fydd yn gorffen gyntaf.

ynys_mon

Mae’r plwyfi a welir ar y map yma wedi eu llunio gan wirfoddolwyr gwefan Cynefin sydd wedi clipio mapiau degwm i’r siap a welir. Gallwch weld fod ambell fwlch ble na llwythwyd map eto ar y wefan, yn Llangefni a Gwredog. Gobeithiwn lwytho’r rhain yr wythnos hon.

Mae yna orgyffwrdd a bylchau rhwng y mapiau, ac yn y rhan fwyaf o achosion dylai fod yn bosib tacluso hyn trwy roi sylw i’r clipio neu i’r geogyfeirio, ble buasai pwyntiau cywir yn agos at ymyl y mapiau yn helpu.

Er hynny, mae yna rai ardaloedd sydd heb ddegwm o gwbl, a lle na fydd map chwaith, ond fel y gwelwch uchod, ardaloedd bychain ydynt. Un ydy Bodewryd yng ngogledd yr ynys, ble trefnodd yr arglwydd Stanley ei fod yn talu degwm iddo’i hun ac felly doedd dim angen map. Nid oedd degwm yn Llannerch y Medd chwaith.

Croeso i unrhywun wneud y gwaith manwl ond difyr o gwblhau’r clipio a’r geogyfeirio yma ar wefan http://cynefin.cymru.

Mae dogfennau degwm ynys Mon hefyd bron a gorffen, ond mae yna dudalennau bychain unigol sydd heb eu trawsgrifio: Beaumaris, Gwredog, Llanbabo, Llanfachreth (ail dudalen), Llanfigel, Llanfflewin, Llangaffo, Llangwyllog, Rhosmynach

Category: Uncategorized @cy

Golwg gyntaf ar fap degwm unedig o Gymru o’r 1840au

Mae delwedd wedi cael ei rhyddhau gan brosiect Cynefin sy’n dangos y cynnydd ar waith i uno mapiau hanesyddol i greu map degwm unedig o Gymru gyfan.

Mae’r ddelwedd yn dangos maint y gwaith sydd ynghlwm wrth greu map degwm cyflawn a fydd yn gorchuddio 95% o Gymru. Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, mae dros 1,200 o fapiau unigol wedi cael eu trwsio a’u digido. Ar ôl eu digido, mae’r mapiau yn cael eu rhoi ar-lein ar wefan cynefin.cymru lle mae gwirfoddolwyr yn eu geogyfeirio a chlipio er mwyn lleoli a diffinio ffin pob plwyf neu dref. Mae’r ddelwedd yn dangos yn union faint o waith sydd wedi ei gwblhau gan wirfoddolwyr, a faint sydd ar ôl i’w wneud.

Ffiniau_Plwyfi_Cynefin_v1b

Bydd y map unedig yn cael ei geogyfeirio yn fanwl er mwyn ei gymharu yn hawdd gyda haenau eraill o fapiau modern a hanesyddol. Mae gwirfoddolwyr hefyd yn gwneud gwaith trawsgrifio ar-lein; a bydd hyn yn gwneud y map yn gwbl chwiliadwy drwy blatfform ar-lein rhad ac am ddim. Bydd modd chwilio a dod o hyd i berchnogion tir, deiliaid tir ac enwau caeau o’r 1840au ar draws Gymru. Mi fydd hefyd yn bosib pori’r map yn ddaearyddol, a’i chwyddo i weld yr holl gaeau unigol, yn ogystal â manylion megis adeiladau a choetiroedd.

Cynhyrchwyd y ddelwedd gan Gomisiwn Brenhinol Henebion Cymru, sydd wedi ail-leoli yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn ddiweddar. Dyma’r tro cyntaf i’r prosiect gynhyrchu cipolwg o’r map unedig terfynol. O ganlyniad, gall gwirfoddolwyr nawr weld yn gyfleus pa ardaloedd sydd angen rhagor o waith. Mae croeso i unrhyw un sydd eisiau ymuno i helpu cwblhau’r map hynod fanwl o Gymru i wneud hynny ar-lein ar cynefin.cymru.

 

Gwybodaeth Bellach:
Einion Gruffudd 01970 632842 neu cynefin@llgc.org.uk

Category: Uncategorized @cy
1 2 3 4